Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

SROI in de schoonmaakbranche? Gemeente zien kansen!

In de schoonmaakbranche zijn volop arbeidsmarktkansen voor iedereen. De opstap- en doorstroommogelijkheden in deze branche zijn laagdrempelig en dus geschikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen. Margriet van Dijken, managing partner bij schoonmaakadvies organisatie Atir: ‘Veel gemeenten zien deze kansen en willen hierin een voorbeeldfunctie vervullen. De invulling hiervan verschilt per gemeente en is afhankelijk van de sociale ambities en situatie van de gemeente.’

De (extra) sociale en maatschappelijke waarde die voortkomt uit het investeren in arbeidsmarktkansen voor iedereen, duiden we aan met Social Return On Investment (SROI). Vaak wordt dit uitgedrukt in een percentage van de loonsom (bijvoorbeeld minimaal 5%) dat geïnvesteerd moet worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als een gemeente zijn SROI-doelen in de schoonmaakbranche wil realiseren, dan kan dat in eigen beheer of via uitbesteding. Hieronder volgt een toelichting op de vier mogelijkheden. 

In eigen beheer: zuiver inbesteden

Wil een gemeente zijn SROI-doelen in eigen beheer realiseren, dan vraagt dit veel van de organisatie en aansturing van het werk: vaak moet het werk anders ingericht worden en is ook een andere stijl van leidinggeven nodig. Rob Toorenburgh, senior adviseur bij Atir: ‘Belangrijk is ook dat dit zogenoemde zuiver inbesteden gebeurt met respect voor de zittende medewerkers. Positieve voorbeelden daarvan zijn het vervangen van medewerkers die weggaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of in overleg de zittende schoonmaakmedewerkers laten doorstromen naar andere functies waardoor een plek vrijkomt voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is dus altijd de vraag hoeveel ruimte er is in het team om SROI in te zetten.’ Als er sprake is van zuiver inbesteden (of anders gezegd: in-house opdrachtverlening) is de aanbestedingsrichtlijn 2014/24 niet van toepassing. Er hoeft dus niet aanbesteed te worden.

In samenwerking met een organisatie: quasi inbesteden

Een gemeente kan zijn SROI-doelen ook neerleggen bij een gelieerde organisatie die een separate rechtspersoon (publiek of privaat) is. Deze verticale samenwerking noemen we quasi inbesteden. Voorwaarde voor quasi inbesteden is dat de rechtspersoon die de opdracht krijgt, een zodanige relatie heeft met de gemeente dat ze beschouwd kan worden als gemeentelijke dienst ook al is dat formeel niet zo. In de praktijk betekent dat de gemeente toezicht uitoefent op de rechtspersoon alsof het een eigen gemeentelijke dienst is én dat de rechtspersoon het merendeel van zijn werkzaamheden uitvoert voor de gemeente. Als de situatie aan deze voorwaarde voldoet, hoeft de opdracht niet te worden aanbesteed. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met een leer-werkbedrijf waar schoonmaakmedewerkers worden opgeleid.

Uitbesteden aan sociale werkvoorziening of sociale onderneming

Een derde mogelijkheid is de organisatie en uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden uit te besteden aan een sociale werkvoorziening of aan een onderneming die maatschappelijke en professionele integratie van mensen met een beperking als hoofddoel hebben c.q. opdrachten uitvoert in het kader van programma’s voor beschermde arbeid. Er vindt dan wel een aanbesteding plaats, echter alleen voor sociale werkvoorzieningen of sociale ondernemingen. Ook hierbij is respect voor de zittende medewerkers belangrijk. Worden zij overgenomen? Of blijven zij in dienst van de gemeente en worden zij functioneel aangestuurd door de partij aan wie de schoonmaak is uitbesteed? Bij de aanbesteding is het zaak om hierover heldere afspraken te maken.

Uitbesteden aan commerciële dienstverlener

Tot slot bieden ook commerciële schoonmaakdienstverleners de mogelijkheid om een deel van het schoonmaakwerk uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rob Toorenburgh: ‘Steeds vaker zien we samenwerking tussen sociale werkvoorziening en commerciële schoonmaakbedrijven. Zo maken commerciële bedrijven bijvoorbeeld gebruik van de kennis en ervaring van de sociale werkvoorziening op gebied van opleiding en begeleiding. In deze samenwerking kunnen afspraken worden gemaakt over de doorstroommogelijkheden naar een reguliere baan bij een commercieel schoonmaakbedrijf. Onze ervaring is dat het belangrijk is om een gezamenlijk doel te hebben en daarbij helder te zijn over ieders belangen en inzet.’

Voor de invulling van de SROI-doelen in de schoonmaakbranche hebben gemeenten volop keuzemogelijkheden. Door zorgvuldig te verkennen welk scenario het beste bij jouw gemeente past, kan met succes worden geïnvesteerd in arbeidsmarktkansen voor iedereen. Schoonmaakadvies organisatie Atir ondersteunt hierbij deskundig en op maat.