Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Drie ontwikkelingen voortvloeiend uit COVID-19

Waar staan we momenteel in de schoonmaakbranche, welke ontwikkelingen zien we na een jaar COVID-19 bij opdrachtgevers, welke uitdagingen ervaren de dienstverleners. COVID-19 heeft de manier waarop we werken veranderd. De vierkante meters kantoor veranderen, krijgen een andere invulling en daarmee een andere vervuiling en schoonbehoefte. We geven een inkijkje in een 3-tal branche ontwikkelingen:

  • Flexibiliteit 
  • De sociale factor
  • Multi Tenant

Flexibiliteit

In alle gesprekken met opdrachtgevers komt de term ‘flexibiliteit’ aan de orde. Enerzijds wordt hiermee bedoeld het flexibel invullen van de contractuele afspraken aansluitend bij de huidige vervuiling op dit moment in de gebouwen. Doordat er gemiddeld minder mensen aanwezig zijn maar wel intensievere schoonmaak wenselijk is wordt een beroep gedaan op de wendbaarheid van leidinggevenden en de individuele schoonmaakmedewerkers. Het betreft hier meer/minder schoonmaak, andere handelingen om het gewenste resultaat te behalen, andere tijden, andere middelen, meer communicatie tussen klant en dienstverlener etc. Uitgangspunt hierbij is de huidige contractuele financiële ruimte die in deze COVID-19 tijd zo passend mogelijk benut wordt. 

Naast deze interpretatie van ‘flexibiliteit’ komt er in toenemende mate behoefte aan het flexibel willen zijn in het structureel op- en afschalen van dienstverlening in de toekomst. De beelden worden momenteel gevormd over de functie en het gebruik van gebouwen en werkplekken in de toekomst. Er ontstaan nieuwe facilitaire concepten. Ook wordt de potentie van One FM-ketensamenwerking in gebouwen tussen facilitaire leveranciers versneld. De algemene ontwikkeling hebben we inmiddels allemaal wel op het netvlies. Kantoren worden meer ontmoetingsplaatsen en inspiratiebronnen. Het reguliere werken verschuift naar de thuisomgeving en naar satellietplekken. Welke en hoeveel schoonmaakdienstverlening precies nodig gaat zijn is nog niet zeker. Deze vorm van flexibiliteit komt derhalve voort uit verandering en onzekerheid maar raakt direct de continuïteit en financiële risico’s van de dienstverleners. Welke dienstverlening is nodig in de nieuwe facilitaire concepten en hoe verhoudt zich dit tot de huidige personele capaciteiten, kwalitatief en kwalitatief? Hoe anticipeer je hier op bij het aangaan van een nieuw contract? 

De sociale factor

Een contract kan voorzien in het omgaan met toekomstige wijzigingen ten opzichte van de beginsituatie. Een vorig artikel in Facto hebben we hieraan gewijd. Belangrijk bij de bespreking van flexibiliteit in omvang van dienstverlening is de snelheid en de haalbaarheid van het aanpassend vermogen van de dienstverlener. Hierbij moet rekening gehouden worden met wet- en regelgeving rondom contracten, kosten van flexibiliteit maar ook met de sociale factor. Welke veranderingen in welke tempo kunnen schoonmakers en leidinggevenden aan en wie draait op voor het achterblijven van het aanpassend vermogen ten opzichte van contractuele afspraken. Het is voor een gezonde branche zeer wenselijk dat opdrachtgevers en dienstverleners samen optrekken in de ontwikkelingen en de gevolgen van de nieuwe huisvestingplannen en werkconcepten. De nieuwe concepten zullen ambitieus en uitdagend zijn voor alle partijen echter grote risico’s in contracten dragen nooit bij aan een evenwichtige constructieve samenwerking die juist zo gewenst is in tijden van onzekerheid. 
Verder blijft een langere looptijd van contracten wenselijk, ook om de risico’s en investeringen die altijd gepaard gaan met onzekerheid en verandering af te kunnen vangen en de samenwerking tussen klant en dienstverlener optimaal te kunnen uitrollen en benutten.

Multi Tenant

Een ontwikkeling van geheel andere aard willen we ook benoemen. Waar eerder een pand werd ‘bewoond‘ door één organisatie of bedrijf (single-tenant) zien we nu een trend dat meerdere organisaties of bedrijven hun intrek in een pand nemen (Multi-tenant). Dit is mede het gevolg van het nieuwe hybride werken, waardoor panden voor een deel leeg komen te staan en dus ruimte bieden aan andere ‘bewoners’. Ook speelt deze ontwikkeling in op het creëren van satellietwerkplekken dichter bij huis. Dit voorkomt onnodige verplaatsingen naar bijvoorbeeld een hoofdkantoor. Dit past ook perfect bij de behoefte van organisaties en bedrijven om te werken in een imagoversterkende omgeving met een sterk community-gevoel. Kortgezegd: één plus één is drie als je samen gebruik maakt van een pand. Deze ontwikkeling heeft onmiskenbaar gevolgen voor de schoonmaakdienstverlening en voor de beleving van gastvrijheid. In een single-tenant omgeving is de facility manager meestal de opdrachtgever van de schoonmaakdienstverlener. Deze rol ligt in een Multi-tenant omgeving bij de eigenaar van het pand – veelal is dat de belegger – of de beheerder.  De eigenaar of beheerder contracteert een schoonmaakpartij voor de schoonmaak van de algemene ruimten, passend bij de identiteit van het pand. De services van de gecontracteerde partij kunnen vervolgens ook door de huurders van het pand worden afgenomen voor de eigen vierkante meters. Daarmee bundelen zij het volume in één contract. Bovendien scheelt het reisbewegingen: de schoonmaakpartij is immers al in het pand voor de schoonmaak van de algemene ruimtes. Een ander voordeel is het creëren van een seamless journey, waarbij de gebouwgebruiker te maken heeft met een vast serviceteam dat weet hoe zij op welke Touch points het verschil kan maken voor de gebouwgebruiker in het hele gebouw. Kort samengevat: de toegevoegde waarde van de schoonmaakdienstverlener in een Multi-tenant gebouw is maatwerk kunnen leveren op basis van de wensen en behoeften van een diversiteit aan huurders én tegelijk optimaal kunnen aansluiten bij het serviceconcept en DNA van het gebouw en de hoofdopdrachtgever. Een mooie uitdaging!